Uitnodiging voor de ALV op 1 en 15 september.

Beste leden van Bevok,

Zoals aangekondigd wordt de Algemene Ledenvergadering van Bevok op woensdag 1 september 2021 20.00 uur gehouden bij Kavel II aan de Volgerweg 42. Uiteraard wordt u welkom geheten met koffie/thee met koek. Tegelijkertijd zal in de Karekiet ook de ALV van ViP plaatsvinden met een vergelijkbare agenda.

Vanwege de bijzondere omstandigheden ziet de agenda er wat anders uit dan andere jaren. Er is een algemeen jaarverslag over afgelopen seizoen, en er is veel tijd gereserveerd voor het presenteren van de plannen van aanpak van de werkgroepen van de voorgenomen fusie met ViP.  Tevens zal daarbij aandacht worden besteed aan de bestemming van het batig saldo van de vereniging, waarbij het bestuur het voornemen heeft dit in zijn geheel, na afloop van het komend seizoen, dus medio mei 2022, aan de nieuwe fusievereniging over te maken. Conform de statuten vervalt het batig saldo niet aan de leden. Uiteraard komt ook het normale financiële jaaroverzicht ter sprake waarvoor de stukken weer bij de vergadering zullen worden verstrekt.

Vanwege de Statuten van Bevok, die bepalen hoe de ontbinding van de vereniging plaats vindt, namelijk bij een stemming waarbij twee-derde van de leden aanwezig is, en twee-derde vóór ontbinding stemt, voorziet het bestuur gezien de opkomst van de laatste jaren dat deze eis van het aantal aanwezige leden niet wordt gehaald. Wel gaan we er vanuit dat de opkomst gezien de beslissing over de toekomst van Bevok hoger zijn dan anders. De zaal in Kavel II is gezien de coronamaatregelen geschikt voor maximaal 50 personen, ongeveer het dubbele van de opkomst van de laatste jaren, maar helaas kunnen we niet aan meer personen plaats bieden.

Wel is er nog de mogelijkheid om je stem uit te laten brengen door een door u gemandateerd persoon. Conform de statuten mag een persoon maximaal twee stemmen uitbrengen: één voor zichzelf, en één voor een ander door wie hij of zij gemandateerd is. (Een briefje met naam, handtekening en datum, en de naam van de persoon die je mandateert voor de ALV van 1 cq 15 september 2021 is hiervoor genoeg.)

De Statuten geven aan dat dan een tweede ALV gepland dient te worden als het quorum niet aanwezig is op de vergadering van 1 september, waarbij dan op de tweede ALV met de dan aanwezige leden, ongeacht het aantal aanwezigen, wederom gestemd mag worden, en het voldoende is als dan twee-derde van de aanwezigen vóór ontbinding stemt. Daarom is alvast woensdag 15 september 2021 gepland op dezelfde locatie, om op een formeel juiste manier de ontbinding van de volleybalvereniging Bevok, per medio mei 2022, plaats te laten vinden.

De plannen van aanpak kunt u lezen door op de het linkje klikken. Uiteraard is het een lijvig stuk geworden omdat er een hoop valt te regelen bij een fusie. Het concept-Huishoudelijk Reglement van de fusievereniging is ook erin opgenomen. Heeft u zelf stukken die u in wilt brengen voor de ALV dan kunt u die tot 1 dag van tevoren inzenden naar de secretaris (secretaris@bevok.nl)

Zoals gebruikelijk zal na afloop van de vergadering gelegenheid zijn om een drankje te nuttigen volgens de dan geldende coronamaatregelen.

Met vriendelijke groet,
Secretaris Bevok
Cor Zwier

2021 ALV Agenda
2021 ALV Notulen ALV 2020
plan van aanpak fusie werkgroepen