ALV Bevok en ViP aangaande fusie

Beste leden, 

Hierbij nodigt het bestuur van Bevok en ViP u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 10 juni 2022 om 20:00 uur in de Karekiet te Purmerend (Karekietpark 2). 

De agenda van deze vergadering is toegevoegd aan dit bericht als bijlage. De voorgenomen fusie tussen Bevok en ViP wordt in stemming gebracht. De ledenvergadering van Bevok en ViP vindt op hetzelfde moment plaats. De vergadering begint met de ALV van Bevok en wordt gevolgd door de ALV van ViP. Leden van beide verenigingen mogen aanwezig zijn bij de vergaderingen van de twee verenigingen. 

In de statuten is bepaald dat bij de stemming over ontbinding van Bevok en statutenwijziging van ViP twee derde van de leden aanwezig moet zijn. Tijdens de ALV op 23 mei jl. waren te weinig leden aanwezig en werd niet aan deze eis voldaan. De statuten geven aan dat dan een tweede ALV dient te worden gepland, waarbij de dan aanwezige leden, ongeacht het aantal aanwezigen, mogen stemmen. Het is voldoende als dan twee derde van de aanwezigen voor ontbinding of statutenwijziging stemt. Daarom is deze vergadering op 10 juni 2022 gepland, zodat op een formeel juiste manier de ontbinding of statutenwijziging plaats kan vinden.

Leden die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de vergadering kunnen een ander lid machtigen hun stem uit te brengen. Machtigingen moeten schriftelijk of per e-mail voorafgaand aan de vergadering zijn overhandigd aan de secretaris en tellen mee voor het aantal aanwezigen. Een lid van Bevok mag maximaal één machtiging hebben en een lid van ViP mag maximaal drie machtigingen hebben.

Tijdens de ALV staan de openstaande vacatures geagendeerd. Geïnteresseerden in de vacatures kunnen tot uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de vergadering (6 juni 2022) schriftelijk of per e-mail worden aangemeld aan de secretaris. 
Mocht u nog opmerkingen of toevoegingen hebben op de agenda, dan hoor ik het graag.

Hopelijk tot ziens op 10 juni a.s.

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Bevok en ViP,
Cor Zwier, secretaris Bevok

Uitnodiging agenda – ALV 10 juni 2022
20220523 Notulen speciale ALV