Categorie archief: Fusie met ViP

ALV Bevok en ViP aangaande fusie

Beste leden, 

Hierbij nodigt het bestuur van Bevok en ViP u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 10 juni 2022 om 20:00 uur in de Karekiet te Purmerend (Karekietpark 2). 

De agenda van deze vergadering is toegevoegd aan dit bericht als bijlage. De voorgenomen fusie tussen Bevok en ViP wordt in stemming gebracht. De ledenvergadering van Bevok en ViP vindt op hetzelfde moment plaats. De vergadering begint met de ALV van Bevok en wordt gevolgd door de ALV van ViP. Leden van beide verenigingen mogen aanwezig zijn bij de vergaderingen van de twee verenigingen. 

In de statuten is bepaald dat bij de stemming over ontbinding van Bevok en statutenwijziging van ViP twee derde van de leden aanwezig moet zijn. Tijdens de ALV op 23 mei jl. waren te weinig leden aanwezig en werd niet aan deze eis voldaan. De statuten geven aan dat dan een tweede ALV dient te worden gepland, waarbij de dan aanwezige leden, ongeacht het aantal aanwezigen, mogen stemmen. Het is voldoende als dan twee derde van de aanwezigen voor ontbinding of statutenwijziging stemt. Daarom is deze vergadering op 10 juni 2022 gepland, zodat op een formeel juiste manier de ontbinding of statutenwijziging plaats kan vinden.

Leden die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de vergadering kunnen een ander lid machtigen hun stem uit te brengen. Machtigingen moeten schriftelijk of per e-mail voorafgaand aan de vergadering zijn overhandigd aan de secretaris en tellen mee voor het aantal aanwezigen. Een lid van Bevok mag maximaal één machtiging hebben en een lid van ViP mag maximaal drie machtigingen hebben.

Tijdens de ALV staan de openstaande vacatures geagendeerd. Geïnteresseerden in de vacatures kunnen tot uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de vergadering (6 juni 2022) schriftelijk of per e-mail worden aangemeld aan de secretaris. 
Mocht u nog opmerkingen of toevoegingen hebben op de agenda, dan hoor ik het graag.

Hopelijk tot ziens op 10 juni a.s.

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Bevok en ViP,
Cor Zwier, secretaris Bevok

Uitnodiging agenda – ALV 10 juni 2022
20220523 Notulen speciale ALV

ALV fusie Bevok en ViP op 23 mei

Beste leden,

Hierbij een save the date voor de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van ViP èn Bevok op maandag 23 mei 2022 bij de Golfbaan in Middenbeemster (Volgerweg 42). De ledenvergaderingen van Bevok en ViP vinden na elkaar plaats op dezelfde dag. In de vergadering worden de gebruikelijke onderwerpen behandeld en de vergadering begint met een ViP-gedeelte gevolgd door Bevok-gedeelte. De leden van beide verenigingen zijn welkom bij allebei de gedeelten van de vergadering. Naast de gebruikelijke onderwerpen wordt ook de voorgenomen fusie in stemming gebracht. Deze stemming over ontbinding van de vereniging of wijziging van de statuten is alleen geldig wanneer er twee-derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien het verplicht aantal aanwezigen wordt behaald, vindt afsluitend een oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging, Volleybalclub De Where, plaats.

Gezien de opkomst van de laatste jaren, verwachten beide besturen niet dat deze eis van het aantal aanwezige leden wordt gehaald. De statuten geven aan dat in dit geval een tweede ALV gepland dient te worden. Ongeacht het aantal aanwezigen, mag er dan worden gestemd. Daarom is alvast vrijdag 10 juni 2022 gereserveerd in de Karekiet in Purmerend (Karekietpark 2), om op een formeel juiste manier Volleybalclub De Where op te richten.
Nadere bijzonderheden en de officiële uitnodiging, agenda en stukken voor de ALV van 23 mei a.s. worden later gestuurd.
In de bijlage vind je het tijdspad van de fusie en het organogram. Er zijn nog enkele vacatures. Geef gerust aan als je interesse hebt in een taak of je vragen hebt.
Hierbij ook een reminder om opmerkingen op huishoudelijk reglement, de privacyverklaring en visie van de nieuwe vereniging kenbaar te maken. Het streven is om het commentaar voor de ALV te verwerken, zodat de stukken tijdens de vergadering kunnen worden vastgesteld.

Als er vragen of opmerkingen zijn, horen wij het graag.

In de bijlage vind je ook de notulen van de laatste werkgroepen bijeenkomst. Beide besturen bedanken alle werkgroepsleden voor hun inzet. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Bevok en ViP

Cor en Else

tijdspad fusie (2022-04-13)
organogram incl. leden (2022-04-17)
Notulen werkgroepenbijeenkomst 13-04-2022

Fusie nieuws

Beste leden, 

De volgende stap is gezet in de fusie tussen Bevok en ViP. De fusiestukken, zoals die met medewerking van Notaris Smallegange te Purmerend zijn opgemaakt, zijn via de email rondgestuurd aan alle leden. In overleg met de notaris is gekozen voor de constructie dat Bevok wordt opgeheven en Vip als “verkrijgende vereniging” doorgaat en wordt omgedoopt tot Volleybalclub De Where. De fusiestukken omvatten het formele voorstel tot fusie en de doorlopende en nieuwe statuten van de verkrijgende vereniging. In eerste instantie wordt het nieuwe bestuur gevormd door Jef van Bemmel als voorzitter, Else Wiersma als secretaris en Samantha Truong als penningmeester. 

De statuten zijn vanwege wettelijke verplichtingen gepubliceerd in een landelijk dagblad (de Volkskrant) en beschikbaar ter inzage bij de secretaris van Bevok, Cor Zwier (Zuiderpad 91, 1461 BS Zuidoostbeemster en tel: 06-37281555) en bij de voorzitter van ViP, Jef van Bemmel (Apkenstraat 61, 1447 PN Purmerend en tel: 06-40198967).

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Bevok en ViP, 

Cor en Else (secretarissen)