Categorie archief: Fusie met ViP

Notulen ALV 1 september

Beste leden van Bevok,

Op de afgelopen woensdag gehouden Algemene Ledenvergadering waren zoals verwacht niet voldoende leden aanwezig om een geldige stemming te houden over de fusie met ViP, en de daaraan verbonden ontbinding van Volleybalvereniging Bevok.

Na het normale gedeelte over het afgelopen seizoen, en de financiële zaken over afgelopen seizoen, en de begroting van Bevok voor komend seizoen, werd na de pauze de fusie besproken.

Na presentatie van de plannen van aanpak over de fusie werden er veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, zoals u kunt lezen in de notulen van de ALV via de link hier onder.

Om een beeld te krijgen van verhoudingen heeft de voorzitter aan het eind van de presentatie gevraagd aan de aanwezigen om bij hand opsteken aan te geven wie voor de fusie zou stemmen. Unaniem werd door iedereen zijn hand opgestoken, wat het bestuur veel vertrouwen geeft in de werkwijze die tot nu toe is gevolgd en de inspanningen van de werkgroepen.

Bij volleybalvereniging ViP verliep de ALV, die tegelijkertijd werd gehouden, ongeveer op dezelfde wijze. Ook daar waren niet voldoende leden aanwezig, maar was er ook een positief gevoel over de fusieplannen.

Omdat tijdens beide vergaderingen nogal wat vragen waren over de financiële situatie van beide verenigingen  laat het bestuur voor alle duidelijkheid weten dat beide verenigingen dezelfde financiële consequenties ondergaan van de Coronamaatregelen van de overheid. Beide verenigingen zullen ongeveer evenveel interen op hun financiële reserves omdat de contributie van één jaar, wordt gebruikt voor zowel het verloren afgelopen seizoen, als het komend seizoen. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de notulen.

Zoals al eerder gemeld is voor het volgen van de juiste procedure over de ontbinding van Bevok en het samengaan met ViP in een nieuwe vereniging, een tweede Algemene Ledenvergadering gepland op 15 september 2021, om 20.00 uur in Kavel II aan de Volgerweg 42 in Middenbeemster. Zoals de statuten aangeven zal bij deze vergadering niet langer 2/3 van het totaal aantal leden nodig zijn voor een geldige stemming, maar 2/3 van de aanwezige leden.

Er zal wederom een (verkorte) presentatie van de plannen van aanpak zijn, met nadrukkelijker een item over de visie op de nieuwe club, met ook wederom gelegenheid tot het stellen van vragen, waarna de stemming zal volgen.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u een persoon schriftelijk machtigen om uw stem uit te brengen. Één persoon kan slechts één extra stem uitbrengen met een schriftelijke machtiging.

Uiteraard wordt u welkom geheten met thee/koffie en een gevulde koek. Na afloop hopen we te proosten op een mooie toekomst voor volleybal in de Beemster en Purmerend.

Met vriendelijke groet,
Cor Zwier
Secretaris

2021 Notulen ALV 1 sep 2021

Uitnodiging voor de ALV op 1 en 15 september.

Beste leden van Bevok,

Zoals aangekondigd wordt de Algemene Ledenvergadering van Bevok op woensdag 1 september 2021 20.00 uur gehouden bij Kavel II aan de Volgerweg 42. Uiteraard wordt u welkom geheten met koffie/thee met koek. Tegelijkertijd zal in de Karekiet ook de ALV van ViP plaatsvinden met een vergelijkbare agenda.

Vanwege de bijzondere omstandigheden ziet de agenda er wat anders uit dan andere jaren. Er is een algemeen jaarverslag over afgelopen seizoen, en er is veel tijd gereserveerd voor het presenteren van de plannen van aanpak van de werkgroepen van de voorgenomen fusie met ViP.  Tevens zal daarbij aandacht worden besteed aan de bestemming van het batig saldo van de vereniging, waarbij het bestuur het voornemen heeft dit in zijn geheel, na afloop van het komend seizoen, dus medio mei 2022, aan de nieuwe fusievereniging over te maken. Conform de statuten vervalt het batig saldo niet aan de leden. Uiteraard komt ook het normale financiële jaaroverzicht ter sprake waarvoor de stukken weer bij de vergadering zullen worden verstrekt.

Vanwege de Statuten van Bevok, die bepalen hoe de ontbinding van de vereniging plaats vindt, namelijk bij een stemming waarbij twee-derde van de leden aanwezig is, en twee-derde vóór ontbinding stemt, voorziet het bestuur gezien de opkomst van de laatste jaren dat deze eis van het aantal aanwezige leden niet wordt gehaald. Wel gaan we er vanuit dat de opkomst gezien de beslissing over de toekomst van Bevok hoger zijn dan anders. De zaal in Kavel II is gezien de coronamaatregelen geschikt voor maximaal 50 personen, ongeveer het dubbele van de opkomst van de laatste jaren, maar helaas kunnen we niet aan meer personen plaats bieden.

Wel is er nog de mogelijkheid om je stem uit te laten brengen door een door u gemandateerd persoon. Conform de statuten mag een persoon maximaal twee stemmen uitbrengen: één voor zichzelf, en één voor een ander door wie hij of zij gemandateerd is. (Een briefje met naam, handtekening en datum, en de naam van de persoon die je mandateert voor de ALV van 1 cq 15 september 2021 is hiervoor genoeg.)

De Statuten geven aan dat dan een tweede ALV gepland dient te worden als het quorum niet aanwezig is op de vergadering van 1 september, waarbij dan op de tweede ALV met de dan aanwezige leden, ongeacht het aantal aanwezigen, wederom gestemd mag worden, en het voldoende is als dan twee-derde van de aanwezigen vóór ontbinding stemt. Daarom is alvast woensdag 15 september 2021 gepland op dezelfde locatie, om op een formeel juiste manier de ontbinding van de volleybalvereniging Bevok, per medio mei 2022, plaats te laten vinden.

De plannen van aanpak kunt u lezen door op de het linkje klikken. Uiteraard is het een lijvig stuk geworden omdat er een hoop valt te regelen bij een fusie. Het concept-Huishoudelijk Reglement van de fusievereniging is ook erin opgenomen. Heeft u zelf stukken die u in wilt brengen voor de ALV dan kunt u die tot 1 dag van tevoren inzenden naar de secretaris (secretaris@bevok.nl)

Zoals gebruikelijk zal na afloop van de vergadering gelegenheid zijn om een drankje te nuttigen volgens de dan geldende coronamaatregelen.

Met vriendelijke groet,
Secretaris Bevok
Cor Zwier

2021 ALV Agenda
2021 ALV Notulen ALV 2020
plan van aanpak fusie werkgroepen

ALV op 1 én op 15 september

Beste leden van  Bevok,
 
Zoals gebruikelijk wordt aan het einde van het seizoen de Algemene Ledenvergadering van Bevok aangekondigd. Deze ALV zal woensdag 1 september 2021 20.00 uur gehouden worden bij het bekende adres: Kavel II aan de Volgerweg 42. Naast de gebruikelijke onderwerpen zal met name de voorgenomen fusie met ViP in stemming worden gebracht. Tevens zal daarbij aandacht worden besteed aan de bestemming van het batig saldo van de vereniging, waarbij het bestuur het voornemen heeft dit in zijn geheel, na afloop van het komend seizoen, dus medio mei 2022, aan de nieuwe fusievereniging over te maken. Conform de statuten vervalt het batig saldo niet aan de leden.
 
Vanwege de Statuten van Bevok, die bepalen hoe de ontbinding van de vereniging plaats vindt, namelijk bij een stemming waarbij twee-derde van de leden aanwezig is, en twee-derde vóór ontbinding stemt, voorziet het bestuur gezien de opkomst van de laatste jaren dat deze eis van het aantal aanwezige leden niet wordt gehaald. De Statuten geven aan dat dan een tweede ALV gepland dient te worden, waarbij dan met de dan aanwezige leden, ongeacht het aantal aanwezigen, wederom gestemd mag worden, en het voldoende is als dan twee-derde van de aanwezigen vóór ontbinding stemt. Daarom is alvast woensdag 15 september 2021 gepland op dezelfde locatie, om op een formeel juiste manier de ontbinding van de volleybalvereniging Bevok, per medio mei 2022, plaats te laten vinden.
 
Nadere bijzonderheden en de agenda en stukken voor de ALV van 1 september worden in augustus bekend gemaakt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cor Zwier