Categorie archief: Nieuws

ALV Bevok en ViP aangaande fusie

Beste leden, 

Hierbij nodigt het bestuur van Bevok en ViP u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 10 juni 2022 om 20:00 uur in de Karekiet te Purmerend (Karekietpark 2). 

De agenda van deze vergadering is toegevoegd aan dit bericht als bijlage. De voorgenomen fusie tussen Bevok en ViP wordt in stemming gebracht. De ledenvergadering van Bevok en ViP vindt op hetzelfde moment plaats. De vergadering begint met de ALV van Bevok en wordt gevolgd door de ALV van ViP. Leden van beide verenigingen mogen aanwezig zijn bij de vergaderingen van de twee verenigingen. 

In de statuten is bepaald dat bij de stemming over ontbinding van Bevok en statutenwijziging van ViP twee derde van de leden aanwezig moet zijn. Tijdens de ALV op 23 mei jl. waren te weinig leden aanwezig en werd niet aan deze eis voldaan. De statuten geven aan dat dan een tweede ALV dient te worden gepland, waarbij de dan aanwezige leden, ongeacht het aantal aanwezigen, mogen stemmen. Het is voldoende als dan twee derde van de aanwezigen voor ontbinding of statutenwijziging stemt. Daarom is deze vergadering op 10 juni 2022 gepland, zodat op een formeel juiste manier de ontbinding of statutenwijziging plaats kan vinden.

Leden die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de vergadering kunnen een ander lid machtigen hun stem uit te brengen. Machtigingen moeten schriftelijk of per e-mail voorafgaand aan de vergadering zijn overhandigd aan de secretaris en tellen mee voor het aantal aanwezigen. Een lid van Bevok mag maximaal één machtiging hebben en een lid van ViP mag maximaal drie machtigingen hebben.

Tijdens de ALV staan de openstaande vacatures geagendeerd. Geïnteresseerden in de vacatures kunnen tot uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de vergadering (6 juni 2022) schriftelijk of per e-mail worden aangemeld aan de secretaris. 
Mocht u nog opmerkingen of toevoegingen hebben op de agenda, dan hoor ik het graag.

Hopelijk tot ziens op 10 juni a.s.

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Bevok en ViP,
Cor Zwier, secretaris Bevok

Uitnodiging agenda – ALV 10 juni 2022
20220523 Notulen speciale ALV

Gerrit Egberts Trofee 2022

Uit de ALV van 23 mei 2022 (samen met ViP):

De Gerrit Egberts Commissie bestaat uit Kees Tol en Henk van der Lee. Kees legt aan de aanwezige ViP leden uit wat de trofee inhoudt, en geeft aan dat er dit jaar in overleg met het bestuur geen uitreiking zal plaatsvinden, ook al heeft hij overwogen het laatste bestuur van Bevok als groep aan te wijzen. Omdat Henk en Cor de trofee al hebben gehad, maar met name omdat het vreemd zou zijn de naar de oprichter van Bevok benoemde trofee uit te reiken aan het bestuur dat Bevok ontbind, uit te reiken, ziet de commissie daar toch van af. Ook geeft Kees aan dat het voor de
hand ligt om de uitreiking geheel te beëindigen als straks de fusie een feit is, en een nieuwe modus te zoeken om zeer actieve vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Bevok-lid Joris Ruijter overleden

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat alweer een gerenommeerd Bevok-lid helaas veel te vroeg is overleden.
Op zondag 15 mei overleed Joris Ruijter 4 dagen na het bereiken van de 73-jarige leeftijd. Joris, die zich pas op latere leeftijd meldde bij onze vereniging was een aimabele persoonlijkheid, die vooral kalmte en rust uitstraalde. Nadat hij in 1989 lid werd, speelde hij ruim 20 jaar in diverse teams met spelers van met name het huidige Heren 4 en 5. Zelf had ik ook het genoegen een paar jaar met hem in het toenmalige Heren 3, te mogen samen spelen.
Ook voor andere verenigingsactiviteiten was Joris altijd te porren. In feest- en andere commissies, maar ook vele jaren als TC-heren vertegenwoordiger in het bestuur. Na ruim 20 jaar als competitie-speler deed hij een stapje terug, maar maakte nog vele jaren deel uit van de recreantengroep op maandagavond in de Zuidoostbeemster.
Met Joris verliezen wij, maar vooral zijn vrouw Ellen, kinderen en kleinkinderen, een unieke en mooie persoonlijkheid. Wij wensen daarom hen, alle sterkte met dit grote verlies.

Kees.